September 7

Pr, 07/09/16

pr-070916 Nếu như nhạc lý cố ý chọn ngày trong tuần tránh W.E thì giờ nhạc cụ chạy không thoát, chỉ một ngày để chọn, không thể làm khác … đúng là chạy trời không khỏi nắng mà …!